+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

O nás

Kto sme

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie pomoci mladým mužom, ktorí po skončení ústavnej starostlivosti musia opustiť detské domovy. Sekundárne sa venujeme aj mladým ľuďom, ktorí sa vo svojom živote dostali do krízovej situácie (bezdomovci, závislí či ľudia, ktorí dlhší čas žijú v kríze). Naším cieľom je poskytnúť im prístrešie, jedlo ale hlavne priestor a čas, kde sa môžu naučiť pracovať a samostatne žiť. Zároveň im ponúkame Evanjelium Pána Ježiša Krista, ktoré je najlepším liekom na všetko. SED Veľký Slavkov je zariadením dvoch sociálnych služieb„Útulok“ podľa § 26  a „Domov na polceste“ podľa § 27 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „sociálnych služieb“).

V dome na polceste poskytujeme sociálne služby krízovej intervencie – útulok a dom na polceste. Venujeme sa najmä mladým dospelým po odchode z ústavnej starostlivosti. Naša práca bola a je v mnohom inovatívna. Okrem komplexnej sociálnej starostlivosti sme už v roku 2006 začali s tréningom pracovných zručností v stavebnej firme, kde sme vytvorili inkluzívne prostredie formou mentoringu stavebných majstrov, ktorí v práci viedli našich zverencov. Do rôznych prác sme však zapájali klientov domu na polceste už pred rokom 2006. Dnes tréning pracovných zručností funguje v troch činnostiach – v stavebnej firme, v elektromontážnej a stolárskej dielni.

 

Našim cieľom je vytváranie inkluzívneho prostredia pre našich klientov a následná snaha o začlenenie klienta do spoločnosti, čo sa v mnohých prípadoch darí. Mladým mužom sa venujeme vo viacerých životne dôležitých oblastiach – v sociálnych a vzťahových schopnostiach, v pracovnej a životnej disciplíne, ďalej sa venujeme komunikácii, riadeniu času, finančnej gramotnosti, duchovnému životu a mravnosti a ďalším životne dôležitým témam. Snažíme sa našim mladým mužom pomôcť na ceste osamostatnenia tým, že u nás na niekoľko rokov nájdu bezpečné miesto a potrebnú podporu a priestor na učenie a zdokonalenie sa vo všetkých vyššie spomenutých oblastiach až po uplatnenie sa na otvorenom trhu práce a osamostatnenie sa v samostatnom alebo v zdieľanom bývaní.

História

Súčasnosť

Poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie formou útulku a domu na polceste

Pokračovanie tréningu pracovných zručností v stavebnej firme, elektromontážnej a stolárskej dielni

2019

Rozšírenie inkluzívneho tréningu pracovných zručností v elektromontážnej a stolárskej dielni.

2016 – 2019

Realizovanie projektu financovaného z fondu dánskej nadácie VELUX – rekonštrukcia starej poľnohospodárskej budovy na multifunkčnú halu, ktorá ponúka inkluzívne prostredie pre tréning pracovných, praktických a sociálnych zručností

2016

Začiatok poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie – domov na polceste

Ukončenie tréningu pracovných zručností a prác spojených s chovom hovädzieho dobytka a produkciou mlieka

2013

Vznik farmy a rozšírenie tréningu pracovných zručností o práce spojené s chovom hovädzieho dobytka a produkciou mlieka.

2010- 2012

Rekonštrukcia útulku s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

2006

Začiatok poskytovania sociálnej inklúzie formou tréningu pracovných zručností v rámci stavebnej činnosti SED.

2007

Spustenie našej prvej webstránky www.domnapolceste.sk

2005

Začiatok poskytovania sociálnej služby krízovej intervencie – útulok

2004

Založenie Strediska Evanjelickej Diakonie ,,útulok Dom na polceste“  so sídlom vo Veľkom Slavkove s vlastnou právnou subjektivitou.

2000

Začiatok sociálnej práce v podobe spontánnej pomoci manželov Gurkovcov mladým núdznym ľuďom pod záštitou Spoločenstva evanjelickej mládeže.

1999

Príchod manželov Gurkovcov do Veľkého Slavkova so zámerom konania misie, šírenia evanjelia a vykonávania dohľadu nad stavebnými prácami na medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre ICHTHYS.

Náš tím

Pripravujeme…