+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

Sociálna práca

Domov na polceste

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vymedzuje Domov na polceste podľa § 27 takto:

V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení poskytovať tieto služby:

a) odborné činnosti:

a/ sociálne poradenstvo,
b/ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
c/ rozvoj pracovných zručností,
d/ pomoc pri pracovnom uplatnení.

b) obslužné činnosti:

a/ ubytovanie na určitý čas.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení  utvárať podmienky na tieto služby:

a) ďalšie činnosti:

a/ prípravu stravy
b/ vykonávanie základnej osobnej hygieny,
c/ upratovanie,
d/ pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
e/ úschova cenných vecí,
f/ vzdelávanie,
g/ záujmovú činnosť.

Útulok

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vymedzuje Útulok podľa § 26 takto:

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

Poskytuje:

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv

 Zabezpečuje:

 • rozvoj pracovných zručností,

Utvárajú podmienky na:

 • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 • vykonávanie základnej osobnej hygieny,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.

Podmienky a postup prijímania

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v SED Veľký Slavkov:

 •  podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby (domov na polceste alebo útulok) – formulár žiadosti,
 •  nepriaznivá sociálna situácia,
 • nemožnosť zabezpečiť si ubytovanie u plnoletej osoby (muža) po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy (domov na polceste),
 • nemožnosť zabezpečiť si ubytovanie u plnoletej osoby (muža) alebo ak nemôže doterajšie bývanie užívať (útulok),
 • posúdenie aktuálnej sociálnej situácie záujemcu riaditeľom a sociálnym pracovníkom zariadenia SED vo Veľkom Slavkove, napr. aj na základe osobnej konzultácie, či pohovoru s pracovníkom iného zariadenia, kde bola potenciálnemu prijímateľovi poskytovaná sociálna služba, príp. kde bol umiestnený ako maloletý,
 • doručenie kompletnej osobnej dokumentácie o sociálnej situácii,
 • záujem pracovať na svojom osamostatnení, pracovať na tvorbe individuálneho plánu v spolupráci so sociálnym pracovníkom, záujem zapájať sa do pracovnej terapie a aktívna snaha s pomocou sociálneho pracovníka riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu s cieľom postupného osamostatnenia sa (domov na polceste),
 • záujem pracovať na svojom individuálnom rozvoji a zúčastňovať sa rozvoja pracovných zručností, v prípade, ak neštuduje na dennom štúdiu (útulok),
 • stabilizovaný psychický stav,
 • pravidelný mesačný príjem umožňujúci platiť za poskytované sociálne služby,
 • prijímateľ umožní poskytovateľovi kontaktovať svojho lekára (obvodného, psychiatra, psychológa),
 • ak to kapacita zariadenia dovoľuje,
 • písomne vyjadrený súhlas s oboznámením sa prevádzkového a domového poriadku a s jeho rešpektovaním,
 • rešpektovanie prevádzkového a domového poriadku,
 • uzavretie písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách,
 • osobné prevzatie od zodpovedného pracovníka týchto vecí: vankúš, paplón, deka, plachta, obliečka na vankúš a paplón, zároveň podpisuje doklad o prevzatí zverených vecí, ktoré sú majetkom zariadenia a preberá ich do svojej hmotnej zodpovednosti

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb pre domov na polceste i útulok je nasledovný:

 • Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby, aj s uvedením druhu a miesta sociálnej služby: žiadosť útulok, žiadosť domov na polceste tu treba pripojiť žiadosti
 • Odpoveď vedúceho (kompetentného) pracovníka SED „útulok Dom na polceste“ na doručenú žiadosť.
 • Zaradenie do databázy žiadateľov o sociálnu službu.
 • Pozvanie na osobný pohovor.
 • V prípade rozhodnutia kompetentného pracovníka o prijatí potenciálneho prijímateľa sociálnej služby uzatvorenie písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách:
 • Zmluva sa vyhotovuje písomne dva krát, jeden originál pre prijímateľa sociálnej služby a jeden pre poskytovateľa, podpisuje sa obidvoma stranami.
 • Pred podpisom zmluvy si môže záujemca prečítať náležitosti zmluvy a podmienky poskytovania sociálnej služby, môže sa pýtať, ak niečomu nerozumie. Podpisom berie na vedomie všetko, čo je v zmluve uvedené.
 • Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, zvyčajne na dobu jedného roka. K uzatvoreniu zmluvy je potrebný doklad totožnosti. V odôvodnených prípadoch je možné uzavrieť zmluvu aj na základe dostupných údajov z inej strany.
 • V zmluve je uvedený druh sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná – buď domov na polceste alebo útulok, forma sociálnej služby, a to pobytová forma poskytovaná, miesto   v dome na ulici Tatranskej 71 vo Veľkom Slavkove pre plnoletých mužov, rozsah poskytovania sociálnej služby a čas, do kedy sa zmluva uzatvára.

Tréning pracovných zručností

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vymedzuje Rozvoj pracovných zručností podľa § 23 takto:

“Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.”

Rozvoj pracovných zručností je jedným z hlavných pilierov našej práce. Je to vynikajúci nástroj, cez ktorý pripravujeme chlapcov z Domu na polceste na samostatný život. Rozvoj pracovných zručností praktizujeme v troch prevádzkach – stavebnej činnosti SED, v elektromontážnej a stolárskej dielni. Ako je už vyššie spomenuté, chlapcov takýmto spôsobom učíme elementárnej pracovnej morálke a disciplíne, pracovným zručnostiam v oblasti, na ktorú sa zamerali, sociálnym zručnostiam a schopnosti riadiť zarobené financie. Zároveň ich zapájame do tímovej práce a komunitného života v jednotlivých dielňach.

Cieľom rozvoja pracovných zručností je pripraviť klientov Domu na polceste na uchádzanie sa o pozíciu na komerčnom trhu práce.