+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

Čo poskytujeme

I. Poskytujeme:

   • Ubytovanie mladým dospelým mužom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb na určitý čas, obvykle po dobu jedného roka s možnosťou predĺženia, ktoré sa individuálne prehodnocuje;
   • Pomoc pri chode domácnosti, varenie, žehlenie, pomoc pri hospodárení s financiami;
   • Dohľad;
   • Kontakt so spoločenským životom;
   • Základné sociálne poradenstvo  je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii a posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci;
   • Spoluprácu pri vytváraní a prehodnocovaní individuálneho plánu s cieľom osobnostného rozvoja;
   • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  je to odborná činnosť zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby;
   • Sprevádzanie, usmerňovanie;
   • Vedenie k samostatnosti a zodpovednosti.

 

II. Zabezpečujeme:

   • Rozvoj pracovných zručností pod odborným vedením s cieľom získavania, osvojovania a rozvíjania pracovných návykov a zručností, ako napr. pracovnej disciplíny, sebadisciplíny, komunikácie na pracovisku, pracovného režimu, zodpovednosti, spoľahlivosti s cieľom začlenenia do spoločnosti. V týchto našich podmienkach to znamená, že chlapci môžu pracovať v troch oblastiach   v stavebnej činnosti, poľnohospodárskych prácach a na sýpke, ktorá má rôznorodé možnosti.

 

III. Utvárame podmienky na:

   • prípravu stravy v kuchyni, kde si prijímatelia môžu uskladniť potraviny, po dohode s konkrétnym prijímateľom sa pripravuje strava pre ostatných prijímateľov, na výdaj pripravenej stravy a konzumáciu jedla je k dispozícii jedáleň;
   • vykonávanie základnej osobnej hygieny  k dispozícii je spoločná kúpeľňa pre útulok a v domove na polceste sú kúpeľne súčasťou bytových jednotiek. Každá má svoju;
   • upratovanie  poskytujeme čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie, po dohode s prijímateľmi sa pravidelne vytvára zoznam služieb upratovania;
   • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva;
   • úschova cenných vecí;
   • vzdelávanie;
   • záujmovú činnosť.

 

Sociálna služba v Domove na polceste je úzko prepojená so sociálnou službou útulku, ktorý prevádzkujeme od r. 2005, a to najmä v rôznych oblastiach rozvoja pracovných zručností     (v oblasti stavebníctva, lesnej práce, chovateľských a pestovateľských prác a na sýpke so svojimi rôznorodými možnosťami) a vo voľno – časových aktivitách.  

Aké by mali byť výsledky našej práce?:

   • uspokojené základné potreby prijímateľov,
   • osvojené samoobslužné činnosti,
   • schopnosť viesť samostatný život a starať sa o svoju domácnosť (domov na polceste),
   • schopnosť hospodáriť s peniazmi,
   • osvojené a upevnené pracovné návyky a zručnosti,
   • osvojené zručnosti v konkrétnej pracovnej oblasti,
   • schopnosť uplatniť sa na otvorenom trhu práce (domov na polceste),
   • rozvinuté ďalšie schopnosti a zručnosti, a to najmä komunikačné,
   • zodpovedné konanie a správanie,
   • schopnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas.