+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

Domov na polceste

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vymedzuje Domov na polceste podľa § 27 takto:

V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení poskytovať tieto služby:

a) odborné činnosti:

a/ sociálne poradenstvo,
b/ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
c/ rozvoj pracovných zručností,
d/ pomoc pri pracovnom uplatnení.

b) obslužné činnosti:

a/ ubytovanie na určitý čas.

 

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímateľovi v zariadení  utvárať podmienky na tieto služby:

a) ďalšie činnosti:

a/ prípravu stravy
b/ vykonávanie základnej osobnej hygieny,
c/ upratovanie,
d/ pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
e/ úschova cenných vecí,
f/ vzdelávanie,
g/ záujmovú činnosť.