+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

Podmienky a postup prijímania

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v SED Veľký Slavkov:

   •  podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby (domov na polceste alebo útulok) – formulár žiadosti,
   •  nepriaznivá sociálna situácia,
   • nemožnosť zabezpečiť si ubytovanie u plnoletej osoby (muža) po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy (domov na polceste),
   • nemožnosť zabezpečiť si ubytovanie u plnoletej osoby (muža) alebo ak nemôže doterajšie bývanie užívať (útulok),
   • posúdenie aktuálnej sociálnej situácie záujemcu riaditeľom a sociálnym pracovníkom zariadenia SED vo Veľkom Slavkove, napr. aj na základe osobnej konzultácie, či pohovoru s pracovníkom iného zariadenia, kde bola potenciálnemu prijímateľovi poskytovaná sociálna služba, príp. kde bol umiestnený ako maloletý,
   • doručenie kompletnej osobnej dokumentácie o sociálnej situácii,
   • záujem pracovať na svojom osamostatnení, pracovať na tvorbe individuálneho plánu v spolupráci so sociálnym pracovníkom, záujem zapájať sa do pracovnej terapie a aktívna snaha s pomocou sociálneho pracovníka riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu s cieľom postupného osamostatnenia sa (domov na polceste),
   • záujem pracovať na svojom individuálnom rozvoji a zúčastňovať sa rozvoja pracovných zručností, v prípade, ak neštuduje na dennom štúdiu (útulok),
   • stabilizovaný psychický stav,
   • pravidelný mesačný príjem umožňujúci platiť za poskytované sociálne služby,
   • prijímateľ umožní poskytovateľovi kontaktovať svojho lekára (obvodného, psychiatra, psychológa),
   • ak to kapacita zariadenia dovoľuje,
   • písomne vyjadrený súhlas s oboznámením sa prevádzkového a domového poriadku a s jeho rešpektovaním,
   • rešpektovanie prevádzkového a domového poriadku,
   • uzavretie písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách,
   • osobné prevzatie od zodpovedného pracovníka týchto vecí: vankúš, paplón, deka, plachta, obliečka na vankúš a paplón, zároveň podpisuje doklad o prevzatí zverených vecí, ktoré sú majetkom zariadenia a preberá ich do svojej hmotnej zodpovednosti

 

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb pre domov na polceste i útulok je nasledovný:

   • Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby, aj s uvedením druhu a miesta sociálnej služby: žiadosť útulok, žiadosť domov na polceste tu treba pripojiť žiadosti
   • Odpoveď vedúceho (kompetentného) pracovníka SED „útulok Dom na polceste“ na doručenú žiadosť.
   • Zaradenie do databázy žiadateľov o sociálnu službu.
   • Pozvanie na osobný pohovor.
   • V prípade rozhodnutia kompetentného pracovníka o prijatí potenciálneho prijímateľa sociálnej služby uzatvorenie písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách:
   • Zmluva sa vyhotovuje písomne dva krát, jeden originál pre prijímateľa sociálnej služby a jeden pre poskytovateľa, podpisuje sa obidvoma stranami.
   • Pred podpisom zmluvy si môže záujemca prečítať náležitosti zmluvy a podmienky poskytovania sociálnej služby, môže sa pýtať, ak niečomu nerozumie. Podpisom berie na vedomie všetko, čo je v zmluve uvedené.
   • Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, zvyčajne na dobu jedného roka. K uzatvoreniu zmluvy je potrebný doklad totožnosti. V odôvodnených prípadoch je možné uzavrieť zmluvu aj na základe dostupných údajov z inej strany.
   • V zmluve je uvedený druh sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná – buď domov na polceste alebo útulok, forma sociálnej služby, a to pobytová forma poskytovaná, miesto   v dome na ulici Tatranskej 71 vo Veľkom Slavkove pre plnoletých mužov, rozsah poskytovania sociálnej služby a čas, do kedy sa zmluva uzatvára.