+421 903 630 953 info@domnapolceste.sk

Útulok

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vymedzuje Útulok podľa § 26 takto:

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

Poskytuje:

   • ubytovanie na určitý čas,
   • sociálne poradenstvo,
   • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   • nevyhnutné ošatenie a obuv

 Zabezpečuje:

   • rozvoj pracovných zručností,

 Utvárajú podmienky na:

   • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   • vykonávanie základnej osobnej hygieny,
   • upratovanie,
   • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   • záujmovú činnosť.